رینگ دوم طرح ترافیک از اول تیرماه در پایتخت اجرا می شود