شیخ رباط: نتیجه می‌گیریم و با اقتدار در لیگ می‌مانیم