توافق نهایی با ایگور پراهیچ؛/ خطر کسر امتیاز از پدیده رفع شد