استخدام کارشناس برنامه ریزی در شرکت صنعت غذایی کورش