شتاب در تکمیل پروژه های زیربنایی در مسیر تحول جزیره کیش / اتمام پروژه ترمینال جدید فرودگاهی؛ تا یکسال آینده