دستگیری، عاقبت توهین شرور مسلح به مردم ورامین در فضای مجازی