عدم تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی به ضرر نظام سلامت است