دیمیتار برباتوف:/ گل به لیورپول گویای کیفیت گرت بیل است