روحانی: امکان از بین رفتن کامل کرونا در ماه های آینده وجود ندارد