رایانه کوانتومی سرعت ساخت واکسن کرونا را افزایش می‌دهد