سیداحمد خاتمی: فرهنگ نفرت از استکبار تعطیل شدنی نیست