SMS های زیبا جملات قصار سری 167
“عیوب” دیگران را با انگشتان “کثیف” نشان نده. (مثل ایتالیایی) به دشمنانت هزاران بار فرصت بده تا با تو دوست شوند، اما به دوستانت یک فرصت هم نده که دشمنت شوند. زیرا دوستانت جای عمیق زخم های دلت را دقیق می دانند. فرستنده: گیتی هنگامی که در زندگی اوج می گیری دوستانت می فهمند تو چه ک SMS های زیبا جملات قصار سری 167