مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۲