استخدام خیاط رویه کوب مبل و فروشنده مسلط به کامپیوتر در یک مجتمع تولیدی مبلمان