اقدام بی‌سابقه؛ طالبان، زنان را در مذاکرات صلح قطر شرکت می‌دهد