خواص سنگدان مرغ و مزیت های قرار دادن آن در برنامه غذایی