عملیاتی شدن وام 2.5 میلیون تومانی برای گاز سوز کردن خودروها