تضعیف تشکل‌های کارگری، امنیت شغلی را به خطر می‌اندازد/ افزایش مزد راضی‌کننده نبود اما جامعه کارگری را تثبیت کرد