رایزنی تلفنی سنایی با رییس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح