استقلال را وارد حاشیه و تنش نمی کنم/ باقری: نه دوپینگی‌ام، نه محروم