اقدامات آموزش و پرورش برای تحقق شعال سال/ مدارس ۹ استان سیل‌زده بازگشایی نشده است