دستور روحانی بر آمادگی کامل در رویارویی با موج جدید بارندگی ها