رئیس جمهوری جویای تحولات بارندگی و سیل در خراسان رضوی شد