لباس عجیبی که آزاده صمدی برای اکران فیلم تختی پوشید!