تزریق ۳۸۳۳ میلیارد تومان توسط دولت به نظام سلامت کشور برای مقابله با کرونا