شمار قربانیان کرونا در ایتالیا از ۷۵۰۰ نفر عبور کرد