وزیر بهداشت: جلسات مجلس تا دو هفته دیگر غیرحضوری برگزار شود