وزیر بهداشت خواستار تمدید تعطیلی مجلس به مدت دو هفته شد