جهانگیری: از هرگونه تشییع و ترحیم خارج از دستورالعمل‌های بهداشتی پرهیز شود