آپدیت جدید آی او اس و آیپد او اس 13.4 با اضافه شدن پشتیبانی از ترک پد منتشر شدند