راه‌اندازی سامانه "سفربرگ" و ممنوعیت تردد در مبادی خروجی استان تهران