ادامه روند صعودی بیت کوین با وعده حمایتی فدرال رزرو