سخنگوی دولت: سفرهای جدید ممنوع است/ ۱۳ بدر نخواهیم داشت