نامزد وزیر نروژی ماشین او را آتش زد و به زندان افتاد!