دولت آمریکا بزرگترین ناقض گسترده حقوق بشر ملت ایران است