دانشجویان به استاندار شهرکرد: برخورد نکنید، آتش به اختیار عمل می‌کنیم