دانش آموزان بیشترین آسیب دیدگان چهارشنبه آخر سال هستند