اولین جشنواره ملی نمایشنامه نویسی اقتباسی با عنوان "گام دوم" در مشهد برگزار می شود