دادگستری خراسان رضوی از تعطیلی هزار و ۱۶۷ واحد تولیدی جلوگیری کرده است