دوری 800 روزه تراکتوری‌ها به پایان رسید/ قرار عشقی زنوزی و ستاره‌ها با صدر جدول