معاینه فنی خودرو به صورت جدی از سوی پلیس‌راه کنترل می‌شود