عدم هماهنگی، اصلی‌ترین دلیل افت این روزهای پرسپولیس