کارگران و نیروهای خدماتی شهرداری از امکان دورکاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند/ برخی نیروها امکان دورکاری ندارند