اعزام ۱۴ سمن به مناطق حاشیه نشین قزوین برای مقابله با کرونا