آیا دوربین‌های نظارتی و ثبت تخلفات در پایتخت خراب است؟