گزارش تصویری تیوال از نمایش رویش ناگزیر دخی‌ها در حاشیه / عکاس: سارا ثقفی