گزارش تصویری تیوال از نمایش گردن / عکاس: سارا ثقفی