اقدامات بی‌ملاحظه ترامپ شهروندان آمریکا را در معرض خطر قرار می‌دهد