بازگشایی ۱۱۶۳ محور روستایی/ اسالم-خلخال، تنها محور اصلی مسدود