هواوی نوا 7 آی معرفی شد؛ یک گوشی میان رده آشنا با نامی جدید