چرا "انتگرال" از کتاب‌های درسی دانش‌آموزان حذف شد؟!